(پــــیــــچ و مــــهــــره)

پـیـچ / مهره / پـرچ / میـخ / واشر / ابزارآلات / قفل / یراق / ...

انواع پیچ مهره ها با دین

DIN Illustration Designation DIN Illustration Designation
125 Washers
Product grade A
607 Round head nib bolts
126 Washers
Product grade A
609 Hexagon fitting bolts with
long threaded portion
127 Spring lock washers 610 Hexagon fitting bolts with short threaded portion
186 Tee-head bolts with square neck 912 Socket head cap screws
188 Tee-head bolts with double nip 931 Hexagon head bolts
261 Tee-head bolts 933 Hexagon head screws
434 Square taper washers for
U - sections
934 Hexagon nuts
435 Square taper washers for
I - sections
935 Hexagon slotted and castle nuts
439 Hexagon thin nuts
unchamfered Prod.Grade B
936 Hexagon lock nuts
555 Hexagon nuts metric thread
558 Hexagon head screws 938 Engineering studs
metal end ~ 1d
601 Hexagon bolts 939 Engineering studs
metal end ~ 1,25 d
603 Carriage bolts 940 Engineering studs
metal end ~2,5 d
604 Countersunk
nib bolts
960 Hexagon head bolts with metric fine pitch thread
+ نوشته شده در  ساعت   توسط   |